ELZA ELEKTRO s.r.o.

Společnost je držitelem certifikátů

ČSN EN ISO 9001, ČSN EN 14001, ČSN OHSAS 18001 INFO

Profil společnosti

Společnost ELZA-elektro, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku již od roku 1998 jako společnost, která zajišťuje především montáže a údržbu veřejného osvětlení, montáže kabelových souborů VN a NN, elektroinstalací včetně souvisejících zemních a bouracích prací.

Společnost má v pronájmu provozovnu s kancelářskými prostorami, garáží a příručním skladem poblíž centra Ostravy, garáž v Petřkovicích a vyvíjí podnikatelskou činnost především v Ostravě a blízkém okolí.

Za dobu své existence provedla společnost řadu velkých i menších zakázek a získala si postupně skupinu stálých zákazníků. Kvalitou své práce uspokojila i takové investory jako úřady Města Ostravy, Ludgeřovic, Velké Polomi a jiná města, což můžeme doložit rovněž mnoha referenčními listinami.

  • Pro prováděné činnosti vlastníme všechna potřebná odborná oprávnění, jsme vybaveni veškerým potřebným technologickým zařízením včetně zvedacích plošin a disponujeme vlastními odborně kvalifikovanými pracovníky. Tato skutečnost umožňuje nabízet zákazníkům operativní, rychlé a kvalitní provedení zakázek.
  • Při realizaci zakázek spolupracujeme jen se specializovanými firmami, které jsou schopny díky odborným znalostem a dlouhodobým zkušenostem poskytovat dostatečné garance kvality a technologické kázně. Subdodavatelé jsou smluvně vázání dodržováním stanovených podmínek, rovněž údržba a odpovídající servis technického vybavení jsou smluvně vyžadovány a na zakázkách pravidelně monitorovány.
  • Při svých podnikatelských aktivitách máme na zřeteli nejen kvalitu prováděného díla a spokojenost zákazníka, ale také šetrný přístup k životnímu prostředí ve všech lokalitách, kde působíme. Dodržujeme legislativní požadavky a technologické podmínky realizace projektu, ovšem provádíme si i vlastní pečlivou analýzu vlivu naší společnosti na životní prostředí před realizací zakázek a na jejím základě stanovujeme potřebná opatření případně i nad rámec stanovených podmínek projektu a legislativních požadavků tak, aby dopady na životní prostředí byly co nejmenší. V případech, kdy pracujeme pro hlavního dodavatele, se aktivně zajímáme o environmentální rizika a havarijní zajištění staveniště.
  • Analyzujeme vlivy naší činnosti na životní prostředí a přijímáme opatření ke zmírňování negativních dopadů těchto činností na životní prostředí. Pro případné havárie jsou ve společnosti zpracovány havarijní plány nebo havarijní karty a exponovaná pracoviště jsou vybavena odpovídajícími havarijními prostředky. Subdodavatelé jsou nejen smluvně vázání, ale také upozornění na významná rizika, přijatá opatření a nezbytné havarijní prostředky při předání staveniště. Jejich činnost na zakázce je monitorována, na případné nesrovnalosti jsou ihned upozorňováni.

Podporujeme zvyšování odborné způsobilosti zaměstnanců a jejich povědomí o jakosti a životním prostředí v rámci pracovních porad a specializovaných školení. Rovněž je seznamujeme se souvisejícími aktuálními legislativními požadavky.


b7|design Úvod | Profil | Technické zázemí | Certifikace | Reference | Mapa | Napište | Kontakty Úvod | Top